Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
 2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
 3. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen.
 4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 5. Het lid gaat akkoord om zich aan te melden bij I.T.F.-Nederland, machtiging inleveren. (alleen voor Taekwon-Do leden)
 6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Difesa Sports het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
 7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. De contributies lopen door tijdens schoolvakanties en feestdagen.
 8. Bij een tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.
 9. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-
 10. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel als gevolg van deelname aan de desbetreffend onderricht, geheel en al door hem/haar zelve word gedragen, ook indien dat ongeval/letsel door een andere medesporter word veroorzaakt.
 11. Het lid zal afstand doen van al zijn rechten door het instellen van schadeactie tegen Difesa Sports en/of zijn instructeurs, waarbij hij/zij een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor kosten, schaden als gevolg van enig letsel of ongeval ten gevolge van de sportbeoefening opgelopen.
 12. Evenmin valt Difesa Sports aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
 13. Difesa Sports kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal van tevoren aangekondigd worden.
 14. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Difesa Sports zullen worden opgenomen. Difesa Sports verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.